REHBERLİK
İdari Yargı Hakimliği


A- NİÇİN İDARİ YARGI HAKİMLİĞİ?

İdarenin eylem ve işlemlerinden "menfaati ihlal edilen" ya da "hak kaybına uğrayan" kimse,yetkili yargı yerine başvurarak idari işlemin iptalini yada karşılaştığı haksızlığın giderilmesini isteyebilir. İdari yargıda görev yapan hakimler,kişilerle yürütme ve idare arasındaki ilişkileri düzenleyen mevzuatın uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları karara bağlamakla görevlidirler. Bu bağlamda idari yargı hakiminin, hukuki bilgi ve uzmanlık oluşumunda kamu hizmetleri alanında da deneyim sahibi olması gerekmektedir.


İdari yargı hakimleri, ilk derece mahkemelerinde görev yapanlar ve Danıştayda görev yapanlar olarak iki ana grubu ayrılır;


   İlk Derece Mahkemelerinde Görev Yapan Hakimler; Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri  ve Vergi Mahkemelerinde görev alırlar.


   Danıştay TetkikHakimleri; Tetkik Hakimleri 5 yıl meslekte hizmet etmiş ve olumlu sicil almışolanlar arasından HSYK tarafından atanırlar.


Hakim statüsünü taşımak, adaleti bilmek,uygulamak ve hakkaniyetle dağıtmak, toplumda itibar görmek, görev yerlerinin ilmerkezlerinde  olması mesleğin önemlitercih  sebeplerindendir.

 

B- İDARİ HAKİMLERİN ÖZLÜK HAKLARI

Adalet Bakanlığı tarafından hakim ve savcılara sağlanan lojman ve diğer sosyal hak ve yardımlarda yararlanırlar.Ayrıca hakimler ve savcılar azlolunamazlar. Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması nedeniyle de olsa aylık ve ödeneklerinden ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamazlar, kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekliye sevk edilemezler.   


    İdari Yargı Hakim adayının maaşı ortalama            2.550 TL

    İdari Yargı Hakimininmaaşı ortalama                     3.100 TL

    1. derece kadrolu İdari Yargı Hakiminin maaşı        5.550 TL

 

C- İDARİ HAKİMLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

İdari yargıda görev yapan hakimler,kişilerle yürütme ve idare arasındaki ilişkileri düzenleyen idare hukuku vevergi hukuku mevzuatının uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları karara bağlamaklagörevlidirler.

 

D- ÇALIŞMA DÜZENLERİ

İdare mahkemeleri sadece il merkezlerinde bulunduklarından, idari hakimlerinde çalışma yerleri il merkezleridir.


Mesai saatleri yönünden Devlet Memurları Kanunu’ndaki hükümlere tabidirler. Farklı olarak gerekli  hallerde  hafta sonu ve tatil günlerinde nöbet tutarlar.


İdare mahkemelerinde davalar genellikle dosya üzerinden görülür. Duruşmalı davalar nadiren gerçekleşir. Bu nedenle,İdari Yargı Hakimleri genellikle mesailerini masa başında dosya incelemesi yaparak geçirirler.

 

E- İDARİ YARGI HAKİMLERİNE SAĞLANAN YURT DIŞI İMKANLARI

Bilgi ve görgülerini artırmak,meslekleriyle ilgili araştırma yapmak, kurs ve öğrenim görmek üzere seçilen yada iç veya dış burstan yararlanan hâkim ve savcılar iki yılı; uluslararasıkuruluşlarda ya da yargı organlarında çalışmak üzere görevlendirilenler ise üçyılı aşmamak üzere Adalet Bakanlığınca yurt dışına gönderilebilirler. Busüreler, gerekirse en çok bir katına kadar uzatılabilir.


Bakanlık merkez, bağlı ve ilgilikuruluşlarında görevli olanlar dışındaki hakim ve savcılar için Hakimler veSavcılar Yüksek Kurulunun görüşü alınır.


Bu surette yurt dışına gidip üç aydanfazla yurt dışında kalanlar, yurda dönüp mesleğe başladıktan sonra beş yıl süreile mecburî hizmet yapmak zorundadırlar. Mecburî hizmet yapmadan görevdenayrılmak isteyenler, yurt dışında kaldıkları sürede kendilerine ödenen aylık,ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin,mecburî hizmetin eksik kalan kısmıile orantılı miktarını iki kat olarak ödemekle yükümlüdürler.

 

F- İDARİ YARGI HAKİMLİĞİ GİRİŞ SINAVI

İdari hakimlik sınavına girebilmek içinKPSS sınavına girmek bir ön koşul değildir. İdari Hakimlik Sınav ilanındakişartlara sahip olan kişiler sınava katılabilirler. Sınav ÖSYM tarafındanmerkezi sınavla gerçekleştirilmektedir.


Sınava katılmak isteyenlerin taşımasıgereken şartlar şunlardır.


a)  Türk vatandaşı olmak


b)  Hukuk Fakültesinden mezun olmakveya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiyedeki hukuk fakülteleri programlarınagöre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukukfakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından her dönemdealınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında hukukveya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarîbilimler,iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmışveya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak


c)  Kamu haklarından yasaklı olmamak


d)  Askerlik durumu itibariyleaskerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık  hizmetini yapmış yahutertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak


e)  Hâkimlik ve savcılıkgörevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücutve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağışekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlüdurumları bulunmamak


f)  Taksirli suçlar hariç olmaküzere, üç aydan  fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletinşahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihaleve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurmasuçlarından  dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirlisuçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayıgerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak


g)  Hâkimlik ve savcılık mesleğineyakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak


h)  Hukuk alanında doktora yapmışolanlar yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülâkata tâbi tutulacaklardır


ı)  Sınav başvuru formunu eksiksizve doğru bir şekilde doldurmak, istenen tüm evrakları zamanında teslim etmek


 

SINAV KONULARI

Yapılacak olan yazılı yarışma sınavındaadaylara Genel Yetenek - Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi testiuygulanacaktır.


Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri,Atatürk İlkeleri ve İnkılâpTarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan


Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku,İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü, Hukuk Yargılama Usulü, Borçlar Hukuku(Genel Hükümler), Medeni Hukuk, Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Vergi Hukuku,Vergi Usul Hukuku ve Maliye-Ekonomi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardanoluşacaktır.


Hukuk alanında doktora yapmış olanlaryazılı sınavdan muaf olup sadece mülâkata tâbi tutulacaklardır. Bu nedenlebaşvuruları elektronik ortamda alınmayacaktır. Bu kişilerin başvuruformuyla birlikte 5inci maddenin (c)bendinde geçen fakültelerden mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığınıgösteren diploma suretini ve ilanın 12inci maddesinegöre mülâkata katılmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeleri başvuru tarihleriolan 06 Eylül 2010-28 Eylül 2010 tarihleri arasında, Adalet Bakanlığı PersonelGenel Müdürlüğü Mesleğe Kabul ve Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri yada masrafını ödemek şartıyla mahalli Cumhuriyet başsavcılığı veya bölge idaremahkemesi başkanlıkları aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.

 

DEĞERLEMENDİRME

Sınavda yanlış cevaplar, doğru cevaplarıgötürmemektedir.


Genel kültür Genel Yetenek testi 40 soru, AlanBilgisi testi 100 sorudan oluşmaktadır.


40 soruluk Genel Kültür -  GenelYetenek testi 0,50 ile, 100 soruluk Alan Bilgisi testi ise 0,80 puan ileçarpılmakta tüm sorular doğru yapıldığında 20 puan Genel Yetenek -  GenelKültür, 80 puanda Alan Bilgisi testinden elde edildiğinde toplamda 100 puanaulaşılmaktadır.


Hesaplamada standart sapma söz konusuolmayıp, yazılı sınavda ham puan üzerinden 70 puan ve üzeri puan alanlar sınavdabaşarılı sayılmaktadırlar.


Alınacak kişi sayısının en çok iki katımülakata çağrılmaktadır. Bu durumda yazılı puanları en yüksek puanı alanadaydan başlayarak sıralanmakta, mülakata çağrılacak kişi sayısının iki katıkadar kişi haricindeki kişiler yazılı sınavda başarılı olsalar dahi mülakata çağrılmayahak kazanamazlar. Alınacak kişi sayısının iki katından daha az kişi yazılısınavda 70 puanın üzerinde puan almışsa, bu kişilerin tamamı mülakataçağrılmaktadırlar.

 

G- İDARİ YARGI HAKİM ADAYLIĞI SÜRECİ

Meslek öncesi eğitimin verildiği hukuk,siyasal bilgiler ve iktisadi idari bilimler fakültelerinde lisans öğrenimi aşamasında, kamuhukukçusu olarak uzmanlaşma sağlanamaması nedeniyle, kamu hukukçusunun(özellikle idare hukukçusunun) eğitiminde mesleki staj büyük önemkazanmaktadır.


Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerinegöre adli ve idari yargıda hakim ve savcı adaylığına atananlar, EğitimMerkezine kabul edilirler. Adaylar, Eğitim Merkezinde yatılı olarakkalabilirler.


Meslek öncesi eğitim süresi iki yıldır.Bu süre üç dönemi kapsar:


1.  Hazırlık eğitimi dönemi, üç aysürelidir. Hazırlık eğitimi, Eğitim Merkezinde yapılır. Bu dönemde, adaylarahukuk uygulamasının genel ve temel kavramları verilir. Adalet hizmetleri veyargı ile ilgili metinleri yazma yöntem ve kuralları öğretilir. Belli konulardakonferanslar düzenlenir. Adayların, meslek ahlakı açısından yetiştirilmelerisağlanır ve uygulamada görülen sorunlar anlatılır.


2.  Staj dönemi on sekiz aysürelidir. İdari yargı hakim adaylarına bu dönemin 6 ayı Danıştayda; 6 ayı il valiliklerinde (bu sürenin1 ayı belediyelerde); 6 ayı bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde(busürenin iki ay on beş günü idare mahkemesinde, iki ay on beş günü vergi mahkemesindeve bir ayı bölge idare mahkemesinde olmak üzere) tamamlatılır.


3.  Son eğitim dönemi, üç aysürelidir. Son dönemde ilk dönem gibi Eğitim Merkezinde geçer. Bu dönemdeadaylara toplu olarak,ilk iki dönemde kazandıkları bilgilerin tartışma veuygulaması kur-pratik şeklinde yaptırılır.

 

H- İDARİ YARGI HAKİMLİĞİNE ATANMA

Eğitim sonunda adaylar, eğitim süresiiçinde kendilerine öğretilen konularla ilgili bir yeterlilik sınavınaalınırlar. Sınavla ilgili hususlar Kanunun verdiği yetki uyarınca Yönetmelik iledüzenlenmiştir. Sınav, hazırlık ve son eğitim dönemlerinde programa alınankonular esas alınarak, öğretim görevlilerince hazırlanır.Sınav sonunda 100üzerinden 60 ve daha yukarı puan alan adaylar başarılı kabul edilir. Eğitim sonusınavında başarılı olan adayların mesleğe kabulleri ile atamaları, Hakim veSavcılar Kanunu hükümlerine göre yapılır.

 

 

İLETİŞİM

İstanbul Kariyer Merkezi Eğitim Hiz. ve Dan. Ltd. Şti.

Halitağa Cd. Bayramyeri Sok. No:5

Kadıköy / İstanbul

0216 418 85 85 | info@istanbulkariyer.com